Kul azmayınca hak bela yazmaz!  

Recai Albay 11 Eylül 2020 Cuma, 06:30

 "Ben bütün kuvvetimle, hadsiz lisânım olsa, o hadsiz lisânlarla kasem ederim ki, âlemi bu nizam-ı ekmel ile, bu kâinatı zerreden seyyarata kadar, sinek kanadından semâvât kandillerine kadar nihayet bir hikmet-i intizam ile halkeden Hakîm-i Zülcelâle ve Sâni-i Zülcemâle o hadsiz lisânlarla kasem ediyoruz ki, beşer hiçbir cihetle bütün enva-i kâinata muhalif olarak ve küçük kardeşleri olan sair tâifelere zıtolarak kâinattaki nizama, küllî şerleriyle muhalefet edip nev-i beşerde şerrin hayra galebesine binler senede sebep olan o zakkumları yiyip hazmetmesi mümkün değil..." (R.N)

İnsanoğlunun şimdiye kadar işlediği zulümler, yaptığı katliamlar, cinayetler, küfürler, zâlimane vaziyetler (bir başka bakışla) cehennemin vücudunu gerektirdiği gibi; fıtratındaki küllî kabiliyetler, istidatlar ve kâinatı alâkadar eden hakaik-i imaniyesi decenneti açıkça icap ve ispat etmektedir. Buna binaen insanoğlunun zalim kısmı bilhassaAsya ve Afrika ülkelerinde ve gerekse de mazlum İslam beldelerinde işlediği hunharca ve zalimce muameleleri ve kâinatı ağlattıran cinayetleriylezeminin bütün yüzünü pislendirdiği vaziyetiyle, işlediği bu günahlar elbette bu zalimlerin yanına kar kalmayacaktır.   Her haldeKahhar-ı Zülcelal bu insi şeytanları daha cehennemine varmadan bunlardan mazlumların intikamını, hakkını işledikleri fiil cinsinden alacaktır.

KOVİD-19 ORDUSU!

Mademki, "O, karada ve denizde ne varsa bilir; O'nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez"(En'am.59), zalim ve mağrur Batı ülkelerini kasıp kavuran, ölüm korkusunu iliklerine kadar hissettiren, o çok sevdiği dünyalarını başlarına yıkan korona virüse bu zaviyeden bakmak lazım."Rabb'inin ordularını, kendisinden başkası bilmez"(Müdessir 31) ayetinde belirtildiği gibi, bir "Korona Askeri" ile İnsi şeytanları tir tir titretiyor. Nasıl ki, bir sinek ile Nemrut'u, bir Karınca ile Fir'avun'u, Kuşları ile Ebrehe'yi helak etti; işte AB ile ÇİN, ABD...gibi cebbar ve hunhar ülkeleri de gözle görülmeyen CÜNUDUNDAN (Ordusundan) bir Virüs nev'i ile yere seriyor, kibir, ihtişam ve inatlarını başlarına geçiriyor.

ALLAH'IN GÖRÜNMEYEN ORDUSU!

Evet, zalimler ne zaman haddi aşsalar, ilk tokadı unsurlardan/Cünuddan yemişlerdir. Unsurlar kendilerinde tecelli eden Esmahesabına zalimlere ÖLÜMve HELAK TOKADI VURURLAR. Aslında vuran ALLAH'TIR. Unsurlar, Allah'ın sadece kullarıdırlar, ordusudurlar.

Şiddetli su ve tufan unsuru Nuh (as) Kavmini, bulut unsuru ve Gök gürültüsüSalih (as) Kavmini (Semud), Balçık ve taş unsuru Lut(as) Kavmini, EbabilKuşlarının attıkları taş unsuru Ebrehe Ordusunu, Çekirge, Haşerat, Kurbağa ve Kan Unsuru Firavun Kavmini helak etmiştir.

Nice görünmeyen Allah'ın ordularından olan mikrobun nice cebbarı yere serdiğini görüyoruz ve biliyoruz.

İnsanoğlu korona virüsüne de bir ilahi ikaz olarak bakıp, gereken dersi ve mesajı almalı. Aksi takdirde, daha şiddetli tedip ve cezaya çarpılacağını Kur'an'daki olaylardan, muhtelif sure ve ayetlerden görebiliyoruz.