Sağlıkta yeni düzenlemeler (1)

Dr. Feza Şen 12 Aralık 2018 Çarşamba, 08:15

Sağlıkla ilgili yürürlükte olan bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan 7151 sayılı torba kanun yasalaşarak Resmi Gazetede yayınlandı. Kanun ile yapılan değişiklikleri hekimler, halk sağlığı ile ilgili olanlar ve usul esaslar ile ilgili olanlar olmak üzere 3 ayrı başlıkta düzenledik.

"HEKİMLERİ" İLGİLENDİREN YENİ DÜZENLEMELER:

 • Sağlıkta şiddet uygulayanlar kolluk görevlerince yakalanıp gerekli işlemler yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.
 • Hekim ve diş hekimlerinin birden fazla yerde hekimlik yapabilmelerinin önü açıldı, Tabip Odalarından izin alma şartı kaldırıldı.
 • Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri birden fazla üniversite ile protokol imzalamak suretiyle öğretim elemanlarını birlikte kullanabilecek. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Eğitim Ve Araştırma Hastanelerinin eğitim birimlerindeki kadroların verimli kullanılabilmesinin de önü açılmış oluyor.
 • Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre birlikte kullanım protokolü yapılmış sağlık tesislerinde çalışacak üniversite personeli ile maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde bu kanun kapsamında sözleşme yapılacak.
 • Aile Hekimlerinin 65 yaş üzerinde çalışmalarına kısıtlama getiriliyor.
 • Aile Hekimliği Uzmanlığı eğitimi veren Vakıf Üniversitelerinin de "eğitim aile sağlığı merkezi" açmasına imkân sağlanıyor.
 • Aile hekimleri ferden veya müştereken personel çalıştırabilir ve işveren olabilecek.
 • Ayrıca Aile Hekimlerine İşsizlik Sigortası Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağına ilişkin açık hüküm konuldu. Aile Hekimlerinin izin durumları yeniden düzenlendi.
 • Aile Hekimlerinin kayıtlı hasta değişimlerini bireylerin izni dışında Sağlık Bakanlığı birimleri de yapabilecek.
 • Diş Hekimliğinde Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelgeye, Oral Patoloji, diş hekimliğinde uzmanlık ana dalı olarak eklendi.
 • Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan ve şiddete uğrayan personel için uygulanan hukuki yardım, devlet ve vakıf üniversitelerinde sağlık hizmeti sebebiyle şiddete maruz kalan sağlık çalışanları için de uygulanacak. Bu yardımın usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek.
 • Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar, çıkarma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün sonunda özel hastanelerde mesleklerini icra edebilecek.
 • Tabiplerin yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavına girebilmek için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmış olması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şartı getirildi.
 • 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği de artık sözleşmeli olabilecektir.

"HALK SAĞLIĞI" AÇISINDAN UYGULANACAK YENİ DÜZENLEMELER:

 • Halk sağlığının korunması amacıyla gıda ve takviye edici gıdaların etiketinde, tanıtımında veya reklamında sağlık beyanı kullanılabilmesine mülki amirle birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından izin verilecek.
 • Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis veya tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
 • Kaynak suları, içme suları, doğal mineralli sular ve tıbbi amaçlı sular bakımından belediyelere ve il özel idareleri de müeyyide uygulayabilecek.
 • Tütün ürünleri ile ilgili olarak yazılı, görsel tüm mecralarda, filmler, sinema ve tiyatrolardaki gösterimleri ile sosyal medyadaki reklam amaçlı tüm görüntülerde gösterimi yasaklandı. Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve üniversite yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yapılamayacak. Paketler ile nargile şişelerindeki uyarı alanı yüzde 65'den yüzde 85'e çıkarıldı.
 • Sigara paketleri üzerinde marka büyüklüğü yüzeyin % 5'ini aşmayacak. Tek tip olarak tasarlanan sigara paketleri ile ilgili hususlar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek. Uymayanlara cezai yaptırımlar yapılacak.

(devam edecek)