Emekli hekimlere yapılan ilave ödemedeki eşitsizlik giderilmelidir

Dr. Feza Şen 09 Ocak 2019 Çarşamba, 07:10

01.01.2019 tarihi itibarı ile ödenmeye başlanan 7146 sayılı Torba Yasa ile yürürlüğe giren "emekli hekimlere yapılacak "ilave ödeme" tüm emekli hekimleri kapsamıyor.   7146 sayılı yasa ile emekli pratisyen hekim ve diş hekimleri için yaklaşık 1.533 TL, uzman hekim ve diş hekimleri için ise 2.000 TL olarak ödenmeye başlandı.

İLAVE EK ÖDEMEDEN HANGİ HEKİMLER FAYDALANIYOR...

İlgili kanun maddesinin  "ilave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dâhil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir" hükmü gereği yasadan;

 1. Emekli Sandığına bağlı olarak emekli olan,
 2. Makam tazminatı almayan ve
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olarak çalışmayanlar yararlanabiliyor.
 4. Emekli olup da muayenehanede çalışanlar herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişkilendirilmediklerinden dolayı da bu hekimlere de ilave ödeme yapılıyor.

İLAVE EK ÖDEMEDEN HANGİ HEKİMLER "FAYDALA-NAMIYOR"

Sadece Emekli Sandığına bağlı emekli olan hekimler faydalandığı için

 1. İhtiyacı olsa da,gücü çalışmaya yetmese de tüm SGK emeklisi hekimlerfaydalanamıyor, bu durum adil gözükmüyor.

 1. Emekli Sandığına tabi emekli olsalar da herhangi bir nedenle ihtiyacı olduğu için bordroya tabi ücretli olarak özel sağlık kuruluşlarında yâdaOSGB'lerde veya herhangi bir kuruluşta ücretli olarak çalışanlaremekli hekimlerde faydalanamıyorki bu durumda çalışma özgürlüğünü kısıtlıyor.

İLAVE EK ÖDEME DÜZENLEMESİ İLE OLUŞAN BOŞLUK...

 1. Ayrıca Emekli Sandığından emekli olup aynı zamanda şirket ortağı olan ve bordroya tabi olmadan, SGDP (Sosyal Güvenlik Destekleme Primi) ödemeden,ortağı olduğu şirketi üzerinden hekimlik hizmeti yaparak gelir elde eden emekli hekim ve diş hekimleri ise yasa maddesindeki boşluktan yararlanarak bu ilave ödemeden faydalanıyor...

Oysa aynı hekimlik hizmetini, bordro karşılığı ücretli olarak yaptığında ise ilave ödemeden faydalanamıyor ki bu durum; yasanın hakkaniyetli yaklaşımını tartışmalı hale getiriyor...

İşte bu nokta ilave ödemenin yasalaşması esnasında sağlık piyasa pratikleri ile örtüşmeden yasalaştığına en güzel örneği de teşkil etmekte...

Emekli Hekimlere Yapılan İlave Ödeme Düzenlemesinde Hakkaniyet Sağlanmalıdır.

İlgili kanunun bu haliyle yasalaşması halinde doğuracağı mağduriyetler yasa yapıcılara kanuni düzenleme esnasında ifade edilmiş olup;

 1. Emeklilikte herkes eşit haklara sahiptir vehangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı emekli olduğuna bakılmadan ilave ödeme tüm emekli hekimlere ödenmelidir.
 2. Hekimlerin, emekli olduğunda aylıkları önemli ölçüde düşük kalmaktave
 3. Aktif iş gücüne katılmalarına engel bir sağlık problemleri olmayan hekimler de emekli olduktan sonra çalışmaktadır,
 4. Ayrıca getirilen ilave ödeme miktarı da emekliyi çalışmaktan alıkoyabilecek bir miktar değildir.

 1. Bilindiği gibi Ülkemizde hekim ihtiyacı Sağlık Bakanlığı tarafından her platformda istatistikler ile gösterilmekte olup iş bu amaçla hekimlerin; emeklilik yaşı olan 65 yaş üzerinde bile kamu sağlık tesislerinde çalışmasına izin verilmiştir.
 2. Ki emekli hekimlere ilave ödeme yapılması için hizmetten çekilmelerini şart koşmak mevcut hekimlerin iş yükünün daha da artmasına veÜlkemizdeki hekim ihtiyacının derinleşmesine de sebebiyet verecektir.

Bu düzenleme karşısında mağduriyet yaşayan hekimlerin ise

 1. Maaş ödemesinden sonraki 60 gün içinde İdare Mahkemesinde dava açmaları,
 2. Açacakları davada da "bu Yasa hükmünün Anayasa'ya aykırılığını ileri sürerek Mahkemeden Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmasını talep etmelerini" Türk Tabipleri Birliği Hukukçularıile birlikte görüşlerine başvurduğumuz hukuk adamları da öğütlemekte olup
 3. "İdare Mahkemesi bu talebi yerinde bulursa yasa hükmünün iptali için dava açabilir." Diye ifade etmekteler... Ama:

Sağduyulu bir hekim olarak ülkemizdeki yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemimizin dinamik yapısı sayesinde kısa süre içinde Anayasal haklar açısından ayrımcılık getiren ve hekim ihtiyacı olan ülkemizde hekimleri çalışmamaya teşvik eden bu uygulamanın ivedilikle düzeltileceğine inanıyor ve gereğini ilgililere arz ediyorum.

Saygılarımla...