Acil servise başvuru rehberi...

Dr. Feza Şen 28 Şubat 2018 Çarşamba, 06:47

Her acile başvuran hasta acil midir?  Öncelikle acil servise direk başvuran her hasta acil değildir. Acil halin ne olduğu çeşitli mevzuat düzenlemeleri ile tanımlanmıştır. Düzenlemelere göre;

 1. Acil hastalık hali nedir?

SGK tarafından yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde  "Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır." Diye tarif edilmektedir. 

Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Tebliğinde ise; acil servis hizmetleri: Kronik bir hastalığın akut atağı, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri beklenmeyen durumlarda oluşan sağlık sorunlarında komplikasyon, morbidite, sakatlık ya da ölümden korunması amacıyla hastanın, acil serviste görevli sağlık personeli tarafından tıbbi araç ve gereç desteği ile değerlendirilmesi, tanısının konulması, hayati tehlikesini ortadan kaldıracak tıbbi müdahale ve tedavisinin yapılması, ileri tanı ve tedavisi için diğer hizmetlere devrine kadar sunulan acil sağlık hizmetleridir." Diye tarif edilmektedir.

 1. Acil sağlık hizmeti ilk 24 saati kapsar;

İlk 24 saat içinde hasta takibinin acil serviste yapılması esastır.

İlk 24 saat içerisinde kesin tanısı konulamamış veya yatış endikasyonu belirlenememiş hastalar ile yatış endikasyonu bulunan ve birden fazla kliniği ilgilendiren hastalar acil servis sorumlu tabibi veya nöbetçi uzman tabibince değerlendirilir ve tıbbi durumunun gerektirdiği en uygun uzmanlık dalına ait kliniğe yatışı yapılarak ilgili klinik şefi veya sorumlu uzman tabibine bilgi verilir.

 1. Acile başvurularda yapılan Triyaj ne demektir?

Acil servislere başvuran hastaların, hastalıkları ile ilgili şikâyetleri, belirtilerin şiddeti ve tıbbi durumlarının aciliyeti göz önüne alınarak tabip veya bu konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından yapılan öncelik belirleme işlemine Triyaj denir ve acil başvuru yapan tüm hastalara triyaj işlemi yapılır.

Yapılan Triyaj işlemine göre acil servise başvuran hastalar 3 gruba ayrılarak değerlendirilir. Kırmızı ve sarı alan grubunda yer alan hastalar acil kabul edilmekte yeşil alan grubunda olan hastalar acil hasta vasfında değildir. 

Acil olmadığı halde kolayca doktora ulaşmak ya da ücretsiz muayene olmak amacıyla acil servise başvurduğunuzda yapılan triyaj sonrası yeşil alan olarak kabul edilen hastaların ücret ödemesi gerekir.

Hastanız hakkında görevli tabibin hasta veya yakınlarına bilgi vermesi esastır.

 1. Acil hastalık halleri olmayan yeşil alan hastaları kimlerdir?

Sağlık Bakanlığı'nın Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil Alan Uygulaması başlıklı 2011/12 genelgesine göre; Aşağıda belirtilen hallerin dışında kalan hastalar yeşil alan hastasıdır...

 1. Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları,
 2. Acil servis başvuruları sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar,
 3. Tıbbi müdahale uygulanan vakalar, (fitil uygulaması olanlar, serum veya oksijen takılanlar vb)
 4. Gözlem - müşahede altına alınan vakalar,
 5. Başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilen ya da başka bir sağlık hizmet sunucusundan sevkli gelen vakalar acil olup;

Bu gruba girmeyen vakalar yeşil alan grubunda kabul edilir ve acil servise başvurularda fark ücreti alınır.

 1. Acile müracaat halinde kimlik, sağlık karnesi vb olmayanlar;

Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Tebliğinin 14. Maddesi gereği acil servislere müracaat eden ancak herhangi bir nedenle geçerli kimlik belgesi, sağlık karnesi veya hasta sevk evrakı yanında bulunmayan hastaların kimlik bilgilerinin ve adresinin belirlenmesi, hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi amacıyla Hasta Bilgilendirme Formu doldurulur. Gereken tedavileri yapılır. Ve bu hastalardan hiçbir surette senet veya taahhütname alınmaz. Acil servise sevk yoluyla getirilen ve kimliği tespit edilemeyen hastalara da Hasta Bilgilendirme Formu doldurulur.

 1. Acile başvuru sonrasında başka bir sağlık kuruluşuna nakil durumunda;

Acil servise başvuran hastaların ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra, ilgili sağlık tesisinin uzman tabip, tıbbi donanım ve boş yatak bakımından hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği tetkik, müdahale, bakım ve tedaviyi sağlayabilecek şartları taşıması hâlinde hastanın başka bir sağlık tesisine sevk edilmemesi ve gerekli sağlık hizmetinin ilgili sağlık tesisinde verilmesi esastır.

Başka bir sağlık kuruluşuna nakil ancak, hastanın stabilizasyon sağlandıktan sonra veya hayatî tehlike veya sakatlık tehlikesi taşıyan hastaların uygun bakımlarının, stabilizasyonlarının ve tedavilerinin mevcut tıbbî-teknik imkanlar ile gerçekleştirilemeyeceğinin tespit edilmesi halinde ve

Sevki uygun görülen sağlık kuruluşu ile koordinasyon sağlanarak, verilen tıbbî bakımın ilgili birim sorumlusu tarafından "yazılı" olarak belgelendirilmesi halinde ve nakil yapılacak kuruma hasta ile yazılı belge birlikte gönderilerek yapılır.

 1. Acil halin sona ermesinden sonraki işlemlerde ise

Özel sağlık kuruluşunun SGK ile sözleşmesi varsa SGK usul ve esaslarına göre, SGK ile sözleşmesi yoksa da özel sağlık kuruluşunun kendine ait olan cari fiyatları üzerinden fatura edilir.

Acil servise ilk girişte yani ilk kayıt anında imzalatılan taahhütnameler ile aciliyetine karar verilen hastalar için imzalatılan taahhütnameler geçersiz olup acil halin sona ermesinden sonra imzalatılan taahhütnameler geçerlidir.

Mağduriyetiniz halinde şiddet göstermek yerine e Sağlık Bakanlığı'nın SABİM; Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Alo 184 adlı ile SGK Alo 170 hatlarını arayarak gerekli işlemleri yapabilirsiniz...  Acil hastalık halleri hakkında bizlerden görüş ve yardım alabilirsiniz...