11. Kalkınma planının sağlık hedefleri (2)

Dr. Feza Şen 24 Temmuz 2019 Çarşamba, 06:40

Geçen haftaki makalemizde 2019-2023 dönemini kapsayacak 11. Kalkınma Planında yer alan sağlık hizmetleri ile ilgili hedefleri ele almış ve belirlenen politika başlıklarından koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini güçlendirmeye hizmet edecek olan sağlıklı yaşam, aile hekimliğinin güçlendirilmesi ve bağımlılıkla mücadele konularındaki önlemlerini sizinle paylaşmıştım. Bu hafta da tedavi edici sağlık hizmetleri hususunda belirlenen politikalar ile sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği üzerine belirlenen politikaları ve alınan tedbirleri sizlerle paylaşacağım.

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı ile uygulanacak politika ve tedbirler:

 1. Evde sağlık hizmetleri yaygınlaştırılacak, başta kırsalda yaşayanlar olmak üzere yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, yaşlılara yönelik koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin güçlendirilmesi sağlanacak. Alınacak tedbirler ise;
  • Evde sağlık hizmetleri yaygınlaştırılarak erişim, etkinlik ve kalite artırılacak ve yoğun bakım, palyatif bakım ve geriatri hizmetinin evde bakım hizmetleri ile entegrasyonu yapılacak.
  • Yaşlılara yönelik sağlık izlemleri gerçekleştirilecek, yaşla birlikte artan hastalıklarailişkin koruyucu ve tedavi edici hizmetler güçlendirilecek, geriatri ve palyatif bakım hizmetleri sunan merkezlerin sayısı artırılacak.
 2. Acil sağlık, yoğun bakım, onkoloji, organ nakli hizmetleri gibi özellikli sağlık hizmetlerinin kapasitesi artırılarak hızı ve kalitesi yükseltilecek. Alınacak tedbirler ise;
  • Özellikli sağlık hizmetleri merkezileştirilecek ve bu alanlarda hizmet veren hekimlere yönelik yönetim modeli oluşturulacak.
  • Acil servis hasta yoğunluğuna göre ihtiyaç olan yerlerde alternatif muayene alanları oluşturulacak.
  • Acil sağlık hizmetlerinde ambulansların etkin kullanımı sağlanacak ve hastaneler ile 112 Kontrol Komuta Merkezleri arasındaki koordinasyon güçlendirilecek.
  • Kamu ve özel sağlık hizmet sunucularında yoğun bakım hizmetleri amacına uygunkullanılacak biçimde etkinleştirilecek.
 3. Sağlık hizmetinin kalitesinin geliştirilmesi için hizmet sunucularına yönelik akreditasyon sistemi kurulacak. Alınacak tedbirler ise;
  • Klinik kalitenin takibi ve denetiminde standart ve etkili bir süreçoluşturulacak, klinik rehberlerin kullanımı ile sağlık hizmetlerinde klinik kalitenin ölçümü ve geliştirilmesi sağlanacak, klinik rehberlerin uygulanması yaygınlaştırılacak.
  • Akredite olan sağlık hizmet kuruluşu sayısı artırılacak.
 4. Veri ve kanıta dayalı politika oluşturmada girdi olarak kullanılabilecek, bilimsel araştırma ve analizlerde kullanılmaya elverişli, uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlayan kalite ve ayrıntıları da içeren veri üretimi sağlanacak. Alınacak tedbirler ise;
  • Sağlık veri setleri yeniden yapılandırılarak, veri kalitesi artırılacak ve uluslararası mukayeseye imkân veren bir veri altyapısının oluşturulması sağlanacak.
  • Kurumlar arası veri paylaşımı konusunda işbirliği ve koordinasyon geliştirilecek.
 5. Geleneksel ve tamamlayıcı tıpta standardizasyonun sağlanmasına yönelik hukuki düzenlemeler tamamlanacak, kontrol denetim mekanizması oluşturulacak.

Alınacak tedbirler ise;

 • Geleneksel ve tamamlayıcı tıpta merkez sayısı ve kamu hastanelerindeki ünite sayısı artırılacak.
 1. Tedarik zincirinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için uçtan uca yönetim yapısı oluşturulacak. Alınacak tedbirler ise;
  • İhtiyaç planlama, satın alma, sipariş, stok, lojistik ve sözleşme yönetimi alanlarında hukuki düzenlemeler ve bilişim altyapısı çalışmaları yapılacak.
  • Sağlık market çalışmaları kapsamında; sağlık tesislerinde özellikle sık tüketilen vetemininde güçlük yaşanılan malzeme gruplarında alternatif alım yöntemleri ile edinme maliyetleri düşürülecek.
  • Simülasyon destekli tıp eğitimi, biyomedikal mühendislik eğitimi ve hastane eczacılığı eğitimi vermek amacıyla Simülasyon Destekli Eğitim ve Uygulama Merkezleri açılacak.
  • İlaç ve tıbbi sarf malzeme kullanım değerlendirme komisyonları kurularak aynı endikasyon için hekimler tarafından oluşturulan tedavi maliyetleri karşılaştırılarak gereksiz/yetersiz kullanımların önüne geçilmesi ve akılcı ilaç, akılcı tıbbi sarf malzemesi ve akılcı laboratuvar uygulamalarının kullanılması sağlanacak.
 2. Akılcı ilaç kullanımı konusunda bilinç düzeyi artırılacak, izleme ve değerlendirme çalışmaları güçlendirilecek. Alınacak tedbirler ise
  • Antibiyotikler, solunum sistemi ilaçları ve psikiyatride kullanılan ilaçlar başta olmak üzere akılcı ilaç kullanımına yönelik özendirici ve zorlayıcı mekanizmalar oluşturulacak.
  • Yaşlı hastalar ve kronik hastalığı olan bireyler öncelikli olmak üzere kamuoyu bilinçlendirme faaliyetleri yoluyla akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık artırılacak.
  • Hekimlerin akılcı ilaç kullanımı konusunda desteklenmesi ve denetimini teminen karar destek sistemi kurulacak.
  • Antimikrobiyal direncin düşürülmesine yönelik veteriner hekimlikte kullanılan ilaçların akılcı kullanımı konusunda ilgili kurumlar tarafından ortak çalışmalar yürütülecek.
 3. İlaç harcamalarının sürdürülebilirliği artırılacak, harcamalarda etkinlik sağlanacak. Alınacak tedbirler ise;
  • İlaç fiyatlarının ve geri ödeme kapsamının belirlenmesinde kanıta dayalı modeller güçlendirilecek.
  • İlaç geri ödeme listesi periyodik olarak gözden geçirilecek ve yurt dışından temin edilen ilaçlar gibi gruplarda etkin bütçe kontrolü sağlanacaktır.
 4. Ülkemizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirliği artırılacak ve sağlık turizmi hizmet kapasitesi nitelik ve nicelik olarak geliştirilecek. Alınacak tedbirler ise;
  • Sağlık turizmine yönelik hukuki düzenlemeler tamamlanacak, akreditasyon ve denetimalt yapısı güçlendirilecek.
  • Medikal turizmin, termal turizmin yanı sıra yaşlı ve rehabilitasyon turizmiyle olan entegrasyonu sağlanacak.
  • Sağlık turizmi alanında ülkemizin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütülecektir.
 5. Sağlık sisteminin sürdürülebilirliği öncelikli düzenlemelere tabi olacak. Sağlık hizmet sunucuları ve ödeyici rolleri, hizmet kalitesi, malisürdürülebilirlik, denetim, performans başta olmak üzere daha etkin bir biçimde yerine getirilecek şekilde güçlendirilecek.

Alınacak tedbirler ise;

 • SGK'nın sağlık harcamalarına ilişkin denetim kapasitesinin artırılması sağlanacak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarıyla SGK arasında yapılan global bütçe anlaşmalarının hazırlık ve uygulama süreçlerinde hizmet, fiyat ve maliyet etkinlik analizlerinin yapılmasını sağlayacak sistem ve süreçler oluşturulacak.
 • Sağlık hizmet sunumunda kullanılan hizmet sunum fiyat yapısının doğru, gerçekçi ve verimliliği özendiren bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak üzere Teşhis İlişkili Gruplar yöntemi uygulanarak yeni ve etkin bir fiyatlandırma yapısına geçilecek.
 • Üniversite hastanelerinin hastane işletmeciliği ayrıştırılarak, eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin bir şekilde sunumuna imkân verecek şekilde yönetim, hizmet sunumu vefinansman yapısı itibarıyla sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacak.

 1. Sağlık harcamalarında etkinliğin sağlanması için arz ve talep yönlü düzenlemeler hayata geçirilecek. Alınacak tedbirler ise;
  • İhtiyaç dışı tetkik, tahlil ve diğer işlemlerin azaltılması için tıbbi verilerin sisteme daha iyi entegre olması sağlanacak.
  • Ortalamanın üzerinde yapılan tetkik ve tahlil işlemlerine ilişkin bir izleme ve bilgilendirme sistemi kurulacaktır.

11.Kalkınma Planı ile sağlık hizmetlerinde hedeflenenlerin ülkemize hayırlı olmasını dileriz...