Şeytana rahmet okutan insanlar!

Recai Albay 08 Mart 2019 Cuma, 07:00

(Londra, Paris, Washington)

İbn-i Arabî der ki; Şeytan, zahiren ve batınen Celal isminin mazharı olduğundan, Celal sıfatlarını içerir. Bu sebeple İblis'in hakikati olan Mudill ismi idlal, hile, küfür, inkâr, kin ve hased sıfatları haizdir. Ve şeytanın yaratıldığı unsur olan ateş dahi, istila, kibir, tasallut ve ceberrut gibi kahır sıfatlarını iktiza eder.

Adem'e gelince; onun batını "Allah" ism-i şerifi olduğu ve bu ism-i â'zam, Celalî ve Cemalî bütün isimleri cami bulunduğu gibi, onun zahiren yaratıldığı unsur olan "ateş ile havadan" ve Cemalin mazharı olan "su ile topraktan" mürekkeptir. Binaenaleyh, onun hakikati olan "Allah" isminde "ism-i Mudill" ve zahirinde nar/ateş mündemiç olduğu cihetle, yerilmiş/mezmum sıfatları barındırdığı; "Hadi" isminin gereği olan hidayet, istikamet, iman, ikrar, kabul, sevgi ve hayırseverlik gibi sıfatı ve yaratıldığı diğer madde olan "su ile toprağın" muktezası olan tezellül, tevazu, yumuşak huyluluk, alçak gönüllülük gibi övülen sıfatları şamildir.

Eğer insan' da celal isminin ahkâmı olan"şeytanî sıfatlar" galip olursa,kendisi de o kısımdan olup "el cinsumaal cins"icabınca mahall-i celal olan "cehenneme" ve eğer "Cemal isminin" ahkâmı olan sıfat galip olursa mahall-i cemal olan "cennete" dâhil olur. Bir başka ifadeyle:

Kamil insan"melek ve şeytanı" içinde taşır; şu kadar ki, şeytan onda tasarruf edemez. Belki o şeytanda tasarruf eder. Oysa nakıs insanda şeytan tasarruf ediyor. Onun için nakıs insanlarda Şeytaniyet galip olunca ahiret âlemine intikal ettiğinde şeytanın yaratılış aslı olan nara/ateşe mülhak olur.Ve şeytan mazhar-ı Celal'dir. Ahirette Celal ismin tecelli yeri ise "cehennemdir". Celal isminin tecellisi de elemi/acıyı iktiza eder. Ve eğer insanda melekîsıfatlar galip gelirse ahiret âlemine intikalinde Melek'in yaratılış unsuru olan nura mülhak olur. Nitekim Hz. Mevlana Celalettin Rumi (ra) "Mesnevi Şerif"te şöyle buyuruyor:

"Bir hamlede beşer mertebesinde ölürüm;

  Melek mertebesinde baş ve kanat çırpmak için".

Evet, daha ahiret âlemine gitmeden, bu âlemde şeytanlar ve meleklerle her gün, her an karşılaşmaktayız.

Bu şeytanlarımüşahhas görmek istiyorsanız, kafanızı kaldırıp, Londra, Paris, Washington'a bakınız. Öyle tavır ve davranışlarla karşılaşırsınız ki, şeytana bile rahmet okutacak cinstendir bunlar. Yine bunlar için Mevlana şu sözleri sarf ediyor:

"Divsuy-i âdemişud, behr-i şer,

Suy-i tu n'amed ki, ez divi beter".

Şeytan, kötülüğe, şerre yönlendirmek için insana sokulur. Korkma sana gelmez, çünkü sen şeytandan da betersin.