Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır

Ahmet Bayer 31 Mayıs 2019 Cuma, 07:00

Kadir Gecesi, ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir. Bu gece, İslâm'da en kutsal ve en faziletli gecedir;içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlıdır. Kur'ân-ı Kerim de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sûre vardır. Bu sûrede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:

"Doğrusu biz Kur'ân'ı Kadir Gecesi'nde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ".

Bu sûrenin inişi hakkında değişik rivâyetler vardır. Bunlardan biri şöyledir:

Bir kere Rasûlüllah (sav) Ashab-ı Kirâmaİsrailoğulları'ndan birinin, silahını kuşanarak Allah yolunda bin sene cihad ettiğini bildirmişti. Ashabın buna hayret etmeleri üzerine Cenabı Hak bu Kadir sûresini indirmiştir[1].

Bu geceye Kadir Gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Çünkü:

a) Kur'ân-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.

b) Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.

c) Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Teâlâ'nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir [2].

d) Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.

e) Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mü'mine selam verirler.

Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber genellikle Ramazan'ın yirmi yedinci gecesi olduğu tercih edilmiştir. Hz. Peygamber (sav) bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız"[3] buyurmuştur.

Sahabeden Zir b. Hubeyş diyor ki, Übey b. Ka'b'a sordum: Kardeşin Abdullah b. Mes'ud: "Yıl boyunca ibadet eden Kadir Gecesi'ne isabet eder" diyor, dedim.

Übey b. Ka'b dedi ki: "Allah İbnMes'ud'a rahmet eylesin. O, insanların Kadir Gecesi'ne güvenmemelerini istemiştir. Yoksa Kadir Gecesi'nin, Ramazanda, Ramazanın da son on günü içerisinde yirmi yedinci gecesinde olduğunu biliyordu" dedi.

"- Bunu neye dayanarak söylüyorsun, Ey Ebü'l-Münzir(Übey b. Ka'b'ın lakabı)" dedim. Übey;

"- Ben bunu Rasûlüllah (sav)'in bize haber vermiş olduğu alametle söylüyorum ki, o da, "o gün güneş şuasız olarak doğar" dedi[4].

İslâm kaynaklarında belirtildiğine göre Allah Teâlâ bir takım hikmetlere dayanarak Kadir Gecesi'ni ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli tutmuştur. Bunlar:

Cuma günü içerisinde duanın kabul olacağı saat; beş vakit içerisinde Salât-ı vusta; ilâhî isimler içerisinde İsm-i Azam; bütün taatlar ve ibadetler içerisinde rızay-ı ilâhî; zaman içerisinde kıyamet ve hayat içerisinde ölümdür. Bunların gizli tutulmasından maksat mü'minlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah'a ibadet ve taat içerisinde olmalarını sağlamak içindir. Mü'minler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ve taatlerle değerlendirmelidir. EbûHüreyre (r.a)'ınrivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

"Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır"[5].

Kadir Gecesi nasıl değerlendirilmelidir?:

Kadir Gecesi'ni, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.

Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-ı Sevrî: "Kadir Gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." [6]demiştir.

Hz. Aişe validemiz demiştir ki; Rasûlüllah (sav)'e:

"- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir Gecesi nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (sav):

"- Allahümmeinnekeafüvvüntühıbbü'l-afvefa'fuannî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu[7].

Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tevbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. Bu da kişinin imanını tazeler. Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler.

Cumanız mübarek olsun.

Selam ve dua ile...


[1](Tecrîd-SarîhTercemesi, VI, 313)

[2](Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312)

[3](Buhârî, Leyletü'l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216)

[4](Müslim, Sıyam, 220)

[5](Buhârî, Kadir, 1)

[6](Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313)

[7](Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314)